قالب وردپرس شرکتی ممبر فیک

موضوع عام : عبادی

مسافرت به قصد افطار

آیا مسافرت عمدی در ماه رمضان به قصد افطار و فرار از روزه گرفتن، جایز است؟ مسافرت در ماه رمضان اشکال ندارد، و در صورت مسافرت، ولو اینکه براى فرار از روزه باشد، افطار بر او واجب است

توضیحات بیشتر »